OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dobrý deň,

Od 25. mája 2018 platí nová legislatíva o ochrane osobných údajov. Nadobúda účinnosť Všeobecné nariadenie z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR”). Preto našim zákazníkom a našim potenciálnym zákazníkom posielame túto informáciu, aby sme Vás v zmysle nových predpisov informovali o spôsobe, akým naša spoločnosť spracováva Vaše osobné údaje.

Správca údajov

Správcom Vašich osobných údajov, tzn. subjekt, ktorý rozhoduje o cieľoch, účeloch a spôsoboch spracovávania Vašich osobných údajov, je divízia „furkamotors“ spoločnosti FURKA s.r.o. so sídlom v Bratislave (ďalej len: FURKA). Uvedenie údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na uzatvorenie dohody a na následnú realizáciu služieb.

Získanie informácií o spracovávaní osobných údajov

V záležitostiach, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, kontaktujte Inšpektora ochrany osobných údajov, zaslaním elektronickej správy na emailovú adresu: info@furkamotors.com alebo prostredníctvom písomnej správy na adresu našej spoločnosti.

Získavanie údajov a účely ich spracovávania

Vaše osobné údaje spracovávame, pretože je to nevyhnutné na realizáciu dohody uzatvorenej medzi našou spoločnosťou a Vami, tzn. na realizáciu služby (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR), v tom na:

* registráciu Užívateľov v systéme objednávok, ako aj na poskytnutie obsluhy Užívateľom, v tom na predstavenie ponuky výrobkov a na realizáciu objednávok (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR);
* posudzovanie sťažností a reklamácií (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);
* vymáhanie požiadaviek a nárokov v súvislosti s uzatvorenou poistnou dohodou (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe oprávneného a opodstatneného práva na vymáhanie pohľadávok;
* archívne účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno c GDPR);
* štatistické účely (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f GDPR), na základe oprávnenej a opodstatnenej potreby správcu disponovať informáciami o štatistikách ním vykonávaných činností, ktoré umožňujú zlepšovať ním vykonávané činnosti.

Dodatočne, platná legislatíva od nás vyžaduje, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali na daňové a zúčtovacie účely.

Okrem toho, Vaše údaje môžeme spracovávať na marketingové účely, tzn. na reklamovanie vlastných výrobkov a služieb. Údaje využívané bez použitia elektronických komunikačných prostriedkov spracovávame (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno g GDPR) na základe oprávneného a opodstatneného záujmu správcu vykonávať marketingové prieskumy. Keď na tieto účely používame elektronické komunikačné prostriedky, tzn. e-mail, telefón, vzhľadom na iné platné predpisy, údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno a GDPR).

Príjemcovia údajov

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané (sprístupnené) iným subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje vo vlastnej réžii, medzi inými:

* subjektom, ktoré poskytujú poštové alebo kuriérske služby;
* bankám – na účely vrátenia neoprávnených platieb;
* štátnym orgánom alebo iným oprávneným subjektom na základe platnej legislatívy, na účely splnenia zákonných povinností, ktoré máme (daňový úrad, prokuratúra ap.);
* subjektom, ktoré zabezpečujú naše teleinformačné systémy (dodávatelia hostingu, IT služieb);
* subjektom, ktoré nám poskytujú rôzne služby: právne, účtovné, daňové alebo poradenské.

Trvanie uchovávania Vašich údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania dohody (poskytovania služieb), ako aj po jej skončení:

* Údaje, ktoré obsahujú dohody – kým neuplynie premlčacia lehota pohľadávok vyplývajúcich alebo súvisiacich s dohodou (maximálne 10 rokov od dňa ukončenia platnosti dohody);
* Na účely vyplývajúce alebo súvisiace s legislatívou, predovšetkým predpisy týkajúce sa uchovávania účtovnej dokumentácie, vystavených faktúr ap.;
* Dokumenty týkajúce sa ručenia a reklamácií sú uchovávané 1 rok po uplynutí termínu ručenia, záruky, alebo zúčtovania reklamácie;
* Údaje na marketingové účely:
* v prípade spracovávania údajov na základe súhlasu – kým nebude daný súhlas zrušený;
* v prípade spracovávania údajov na základe oprávneného a opodstatneného záujmu FURKA – kým nebude podaná námietka;
* Údaje zbierané prostredníctvom kontaktného formulára – kým neplynie premlčacia lehota na vymáhanie prípadných nárokov a požiadaviek (maximálne 3 roky).

Práva súvisiace so spracovávaním údajov

Máte právo na prístup k svojim osobným údajov, právo na ich upresnenie, opravenie, odstránenie, právo obmedziť ich spracovávanie, právo na prenášanie údajov, právo na podanie námietky, právo na zrušenie súhlasu v ľubovoľnej chvíli bez vplyvu na legálnosť spracovávania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením (ak údaje boli spracovávané na základe súhlasu).

Okrem toho v situácii, keď uznáte, že spracovávanie údajov našom spoločnosťou porušuje predpisy GDPR, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov.

Spracovávanie údajov automatizovaným spôsobom (profilovanie)

Vaše osobné údaje budú spracovávané automatizovaným spôsobom (vrátane profilovania), avšak nebude to mať voči vám žiadne právne následky ani podobným spôsobom nebude podstatne vplývať na Vašu situáciu.

Profilovanie osobných údajov vykonávané spoločnosťou FURKA je založené na spracovávaní Vašich údajov (aj automatizovaným spôsobom) ich využívaním na hodnotenie niektorých informácií, predovšetkým na analyzovanie a predpovedanie osobných preferencií alebo záujmov.

Ak máte záujem o odstránenie osobných údajov z našich systémov, kontaktujte správcu na adrese info@furkamotors.com

______________________________________________________________________________

Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti FURKA s.r.o. , so sídlom Pri Šajbách 20, 83106 Bratislava, IČO: 51789418 , zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom Súde Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 129398/B (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefónne číslo

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom poskytnutia informácií o produkte a zároveň spracovanie objednania a reklamácií. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 3 rokov.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad v prípade, že si neprajete byť správcom kontaktovaný zaslaním emailu alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti  https://www.furkamotors.com/kontakt . Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľ webhostingu Websupport s.r.o.
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva/nevyužíva.

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

CHCETE UŠETRIŤ ČAS A ZISTIŤ VŠETKO JEDNÝM KLIKNUTÍM? VYPLŇTE ÚDAJE, ZAŠLEME VÁM OBRATOM NAJVÝHODNEJŠIU PONUKU.